----- Reklama -----

Zasady publikowania ogłoszeń drobnych w gazecie Monitor

1. Ogłoszenia drobne drukowane w Monitorze są w oparciu o aktualny cennik i poniższe zasady ogólne.

2. Ogłoszenia dostarczone do autoryzowanych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych lub zamieszczone na naszej stronie internetowej www.infolinia.com/ogłoszenia, do czwartku do godziny 2 po południu, będą wydrukowane w tym samym tygodniu.

3. Ogłoszenia drobne przyjmowane są w redakcji gazety Monitor lub w autoryzowanych punktach przyjmowania ogłoszeń. Można dostarczać je osobiście lub zamawiać telefonicznie, listownie lub za pomocą faksu. Najlepszym sposobem jest skorzystanie z możliwości internetu i zamieszczenia treści ogłoszenia do publikacji na naszej stronie internetowej: www.infolinia.com/ogloszenia.

4. Ogłoszenia drobne w gazecie monitor dzielą się na: bezpłatne, płatne, "do skutku", "ramki".

Ogłoszenia bezpłatne

a. Ogłoszenia bezpłatne będą przyjmowane do kategorii "Praca poszukiwana", jeżeli nie przekraczają limitu 15 słów. Ogłoszenia dłuższe lub z dodatkowymi opcjami podlegają pełnym opłatom według cennika.

b. Ogłoszenia w kategorii "Sprzedaż tanio" publikowane będą bezpłatnie jeżeli wartość oferowanej rzeczy nie przekracza sumy $50.00. Cena musi być podana w ogłoszeniu.

c. Ogłoszenia bezpłatne publikowane są w czterech kolejnych numerach gazety, po czym muszą być zgłoszone ponownie jako nowe oferty.

Ogłoszenia płatne

a. Ogłoszenia płatne będą przyjmowane do wszystkich kategorii według zamieszczonego obok cennika ogłoszeń drobnych i dodatkowych opcji.

b. Ogłoszenia płatne publikowane są przez okres zgłoszony przy zamówieniu.

Ogłoszenia płatne - "Do skutku"

a. Ogłoszenia "Do skutku" będą przyjmowane, tylko do następujących kategorii: "Praca oferowana", "Nieruchomości", "Motoryzacja", "Sprzedaż".

b. Ogłoszenia "Do skutku" podlegają opłatom według aktualnego cennika.

c. Ogłoszenia "Do skutku" publikowane są w czterech kolejnych numerach gazety. Zleceniodawca może przedłużyć publikację ogłoszenia o kolejne tygodnie informując o tym redakcję gazety Monitor. Przedłużenie może nastąpić nie wcześniej niż 7 dni przed datą publikacji ostatniego (4) ogłoszenia w cyklu. Jeżeli Klient nie przedłuży terminu emisji ogłoszenia w wyznaczonym terminie, ogłoszenie nie ukaże się w kolejnych numerach.

d. Treść ogłoszenia "Do skutku" nie może być zmieniana w czasie jego publikacji. Jedyną rzeczą podlegającą zmianom jest cena, która może być dowolną ilość razy obniżana.

e. Rezygnacja z zamówionego ogłoszenia może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej i dostarczona przez Klienta do punktu, w którym złożył zamówienie (bądź przesłana faksem lub pocztą elektroniczną), albo telefonicznie w przypadku ogłoszenia nadawanego telefonicznie.

Ogłoszenia "ramki"

a. Tego typu ogłoszenia mogą mieć szerokość jednej szpalty. Ogłoszenia drobne graficzne mogą zawierać elementy graficzne, umieszczony w dowolnym fragmencie ogłoszenia.

 

5. Zdjęcia w ogłoszeniach drobnych publikowane będą tylko w następujących kategoriach: "Nieruchomości - sprzedaż", "Nieruchomości - wynajmę", "Motoryzacja - sprzedaż" oraz "Sprzedaż". Wszystkie dostarczone zdjęcia muszą spełniać określone przez Monitor parametry techniczne.

6. Wszelkie znaki graficzne przeznaczone do reprodukcji jak logo, rysunki, fotografie itp. powinny być dobrej jakości. Monitor nie ponosi odpowiedzialności za jakość druku znaków graficznych.

7. Monitor nie gwarantuje dobrej jakości druku reklam dostarczonych jako "materiały gotowe.

8. Jeżeli materiały dostarczone przez ogłoszeniodawcę mają być zwrócone, należy to wyraźnie zaznaczyć w zleceniu. Zwrot materiałów dokonywany będzie wyłącznie w biurze redakcji gazety Monitor.

9. Klient może zrezygnować z druku ogłoszenia - reklamy; do 5 dni roboczych przed jego ukazaniem się.

10. Monitor zastrzega sobie prawo odmowy drukowania reklam i ogłoszeń bez podania przyczyn, a także w sytuacjach sprzecznych z prawem prasowym, oraz gdy treść pozostaje w sprzeczności z linią programową i charakterem gazety.

11. W przypadku istotnych, powstałych z winy gazety Monitor, błędów w druku ogłoszenia, Monitor opublikuje stosowne sprostowanie. Monitor zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji.

12. Ogłoszenia drobne zgłoszone do publikacji w "Monitorze" są automatycznie publikowane w internetowym serwisie "www.infolinia.com". Można je obejrzeć pod adresem: www.infolinia.com/ogloszenia. Za publikację tych ogłoszeń w Internecie nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty.

13. Opłaty za wszystkie ogłoszenia drobne płatne pobierane są przed publikacją według cennika aktualnego w danym dniu.

14. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie w ciągu 7 dni od ukazaniu się ogłoszenia podając numer ogłoszenia oraz numer gazety, w której ukazało się ogłoszenie.

15. Monitor zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru kategorii, w której ma zostać opublikowane ogłoszenie.

16. Monitor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek okoliczności powstałych w wyniku działania sił wyższych, które zakłóciły produkcję i dystrybucję wydawnictwa. W przypadku nie ukazania się ogłoszenia lub reklamy w ustalonym terminie, Monitor zamieści je w innym, uzgodnionym z klientem, terminie.

17. Monitor nie odpowiada za treść i skutki prawne powstałe w wyniku umieszczenia na łamach gazety reklamy lub ogłoszenia.

18. Zlecenie zamieszczenia ogłoszenia oznacza akceptację powyższych warunków publikacji ogłoszeń w gazecie Monitor.

19. Wydawnictwo Monitor Publishing, Inc., nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń, ani za materiały i zdjęcia dostarczone do produkcji ogłoszenia.

20. Monitor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie publikowania ogłoszeń drobnych.