----- Reklama -----

polskie prawo

 • Alimenty wstecz a roszczenie o zwrot kosztów utrzymania dziecka

  Monitor 01/08/2016

  Alimenty ze swej natury służą zaspokajaniu potrzeb osoby do niej uprawnionej – dziecka. Przyjmuje się, iż co do zasady są to potrzeby bieżące. Z tego powodu sąd najczęściej zasądza alimenty na przyszłość, począwszy od daty wniesienia pozwu. Istnieje jednak możliwość wystąpienia z tzw. roszczeniem

  ...
  Czytaj wiecej
 • Bojkot konsumencki nie zawsze zgodny z prawem

  Monitor 07/01/2016

  W ostatnich dniach głośna stała się sprawa wyroku w sprawie związanej z bojkotem konsumenckim popularnego polskiego piwa marki Ciechan. Sprawa zaczęła się od opublikowanej na facebooku przez Marka Jakubiaka, właściciela browaru, jego dalekiej od zasad kultury wypowiedzi, będącej reakcją na doniesienia

  ...
  Czytaj wiecej
 • Czy użytkowanie wieczyste zniknie?

  Monitor 09/02/2016

  Czyli o planowanych zmianach w polskim prawie

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy, który - jeśli wejdzie w życie – uczyni użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe właścicielami tych gruntów. I to uczyni dosłownie, bowiem według

  ...
  Czytaj wiecej
 • Finansowanie dobroczynności – zwolnienia podatkowe

  Monitor 05/27/2016

  Dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z krótkim opracowaniem na temat możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego opłacanego w Polsce w przypadku wspierania celów społecznie użytecznych. Niemal każdy z nas pomaga. Wspiera różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, przekazuje środki za pomocą

  ...
  Czytaj wiecej
 • Lasy Państwowe z prawem pierwokupu prywatnych gruntów leśnych

  Monitor 05/13/2016

  30 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach przyznająca lasom państwowym prawo pierwokupu gruntów leśnych zbywanych w obrocie prywatnym. Uprawnienie to ma pomóc osiągnąć planowane zwiększenie zalesienia powierzchni kraju. Dla osób prywatnych co do zasady nie powinno wiązać się z

  ...
  Czytaj wiecej
 • Likwidacja skrytek na smartfony w budynku sądu

  Monitor 03/25/2016

  Od kwietnia w budynku powiatowego sądu kryminalnego (Leighton Criminal Court Building) przy 2600 S. California Ave w Chicago nie będą dostępne już skrytki na smartfony, ale obowiązujący od trzech lat zakaz wnoszenia tych urządzeń pozostaje niezmieniony. 

  Za $3 można było wynająć

  ...
  Czytaj wiecej
 • Nabywanie nieruchomości gruntowych pod zabudowę

  Monitor 04/08/2016

  Realizację planów związanych z zakupem działki przeznaczonej na budowę domu należy rozpocząć od znalezienia właściwej nieruchomości, odpowiadającego nie tylko naszym preferencjom lokalizacyjnym, ale również wymaganiom technicznym czy prawnym. Z tego względu, iż nie każdy grunt nadaje się pod zabudowę mieszkaniową

  ...
  Czytaj wiecej
 • Niewypłacalność spółki a możliwość odzyskania długu

  Monitor 12/09/2016

  Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie kwestii odpowiedzialności członków zarządu za niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niestety nierzadko zdarza się, że pomimo korzystnego wyroku, nie ma szansy na odzyskanie wierzytelności od firmy, ponieważ jest ona całkowicie niewypłacalna. W takiej

  ...
  Czytaj wiecej
 • Niezachowanie terminu w postępowaniu sądowym

  Monitor 06/10/2016

  niestawiennictwo w sądzie skutki i możliwość usprawiedliwienia

  Wszyscy wiemy, że wyznaczane przez sąd terminy na złożenie pisma, jego uzupełnienie, czy stawienie się w sądzie są bardzo ważne. A konsekwencje zaniedbań w tym obszarze mogą być poważne, włącznie z przegraniem sprawy. Co zatem

  ...
  Czytaj wiecej
 • Odwołanie darowizny dokonanej na rzecz małżonków

  Monitor 12/03/2015

  Zapraszamy do zapoznania się z tekstem stanowiącym kontynuację omówienia przepisów związanych z możliwością odwołania wykonanej darowizny. Dzisiaj chciałabym przedstawić sytuację prawną darczyńcy, który dokonał darowizny do majątku wspólnego obdarowanego i jego małżonka.

  Dokonanie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Ograniczenia w zbywaniu nieruchomości rolnych

  Monitor 03/18/2016

  – projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

  Na 1 maja 2016 roku planowane jest wejście w życie ustawy, która w istotny sposób ograniczy obrót nieruchomościami rolnymi. Prace nad ustawą związane są z tym, że 1 maja 2016 roku zakończy się 12-letni okres

  ...
  Czytaj wiecej
 • Pochowanie w grobie rodzinnym

  Monitor 11/11/2016

  Czy można dokładnie ustalić, kto może być pochowany w grobie rodzinnym? W grobie ziemnym? Komu przysługuje prawo do grobu? Jakie są konsekwencje w przypadku zaległości w uiszczaniu opłat na rzecz zarządcy cmentarza? Czy można odkupić grób? Dla wielu osób to kwestie istotne, dlatego zapraszamy do zapoznania

  ...
  Czytaj wiecej
 • Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Monitor 04/15/2016

  Co należy wiedzieć przed wypełnieniem oświadczenia

  Zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – aby uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę inwestor musi legitymować się prawem do dysponowania nieruchomością na

  ...
  Czytaj wiecej
 • Prawo sąsiedzkie

  Monitor 08/19/2016

  Czego nie można właścicielowi nieruchomości

  Kolejne dwa opracowania poświęcone będą bezwzględnie obowiązującym regułom ograniczającym możliwość korzystania z nieruchomości z uwagi na uprawnienia nieruchomości sąsiadujących. Ograniczenia te nie są znaczne, ponieważ co do zasady

  ...
  Czytaj wiecej
 • Prawo sąsiedzkie

  Monitor 09/15/2016

  czyli czego nie można właścicielowi nieruchomości

  Dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią opracowania poświęconego regulacjom tzw. prawa sąsiedzkiego. Przesądza ono o rozwiązaniu typowych sąsiedzkich sporów, jakie mogą zaistnieć pomiędzy właścicielami sąsiadujących ze sobą

  ...
  Czytaj wiecej
 • Przekształcenie mieszkania spółdzielczego we własnościowe

  Monitor 12/18/2015

  Dzisiejszy artykuł poświęcony jest temu, jak przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w prawo własności, tzn. jak zostać właścicielem mieszkania, do którego przysługuje nam tylko ograniczone prawo rzeczowe, jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do

  ...
  Czytaj wiecej
 • Przekształcenie mieszkania spółdzielczego we własnościowe

  Monitor 10/28/2016

  Dzisiejszy artykuł poświęcony jest temu, jak przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w prawo własności, tzn. jak zostać właścicielem mieszkania, do którego przysługuje nam tylko ograniczone prawo rzeczowe, jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do

  ...
  Czytaj wiecej
 • Rozliczenia wzajemnych zobowiązań – potrącenie

  Monitor 07/08/2016

  Instytucja potrącenia jest szeroko wykorzystywana w praktyce, jej przydatność zasadza się przede wszystkim w przyspieszeniu obrotu. Jest oczywistym, że jeśli A zobowiązany jest zapłacić B 100 złotych, z kolei B winien jest A 60 złotych, znacznie rozsądniejszym rozwiązaniem jest, by A zapłacił B 40 złotych

  ...
  Czytaj wiecej
 • Skarga o wznowienie postępowania

  Monitor 09/30/2016

  W dzisiejszym opracowaniu - odpowiadając na liczne zapytania dotyczące możliwości podważenia wyroków, które zostały wydane przez polski sąd i z różnych powodów już się uprawomocniły - omówię instytucję wznowienia postępowania. Skarga o wznowienie postępowania jest jednym z wyjątkowych środków służących

  ...
  Czytaj wiecej
 • Służebność mieszkania

  Monitor 08/05/2016

  Dzisiejsze opracowanie zostanie poświęcone specyficznej instytucji służebności mieszkania, która stanowi istotne ograniczenie przysługującego właścicielowi nieruchomości prawa do dysponowania nią. Służebność ta w praktyce jest dość często spotykana i wykorzystuje się ją również w celu uniknięcia eksmisji z

  ...
  Czytaj wiecej