Prawo jazdy w stanie Illinois
----- Reklama -----

Udostepnij swoim znajomym:

Beata Drewicz - Monitor 07/10/1999
Prawo jazdy w stanie Illinois

Prowadzenie samochodu w stanie Illinois wymaga posiadania wa?nego prawa jazdy, pozwolenia na jazde szkoleniow1 pod nadzorem (Instruction Permit) lub pozwolenia wydanego przez s1d. Wa?nooa prawa jazdy wydanego w innym stanie lub obcym panstwie wygasa po up3ywie 90 dni pobytu w stanie Illinois. Zarówno prawo jazdy jak i karta to?samooci ID s1 niezbedne czy to przy zak3adaniu konta w banku, przy zapisywaniu sie do szko3y czy te? biblioteki. Aby uzyskaa prawo jazdy nale?y zg3osia sie do jednego z biur Sekretarza Stanu z (co najmniej) trzema dokumentami potwierdzaj1cymi imie i nazwisko, date urodzenia, miejsce zamieszkania, numer Social Security oraz w3asnorecznooa podpisu. Jednym z wymaganych dokumentów powinien bya oryginalny akt urodzenia.

Lista dokumentów potwierdzaj1cych imie, nazwisko i date urodzenia:

· oryginalny akt urodzenia;

· wa?ne prawo jazdy;

· wa?na karta ID stanu wydana w stanie Illinois lub innym stanie;

· wa?ny paszport;

· owiadectwo naturalizacji;

· owiadectwo adopcji;

· wa?ne dokumenty wydane przez U.S. Immigration & Naturalization Service (I-94, I-151, 1-688, I-688A);

· owiadectwo ukonczenia szko3y oredniej;

· wydrukowane wczeoniej podanie o odnowienie prawa jazdy.

Lista dokumentów potwierdzaj1cych miejsce zamieszkania:

· rachunki za u?ytecznooci (za ostatnie 60 dni);

· akt w3asnooci samochodu;

· wyci1g z konta bankowego;

· pokwitowanie czynszu;

· ksi1?eczka oszczednoociowa lub czekowa;

· karta wyborcy;

· skasowane czeki;

· kserokopia z ksi1?ki telefonicznej;

· umowa najmu mieszkania;

· dowód rejestracyjny samochodu.

Lista dokumentów potwierdzaj1cych numer Social Security:

· karta Social Security;

· wydruk z biura Social Security;

· wa?ne prawo jazdy lub wydrukowane wczeoniej podanie o odnowienie prawa jazdy;

· ksi1?eczka wojskowa Stanów Zjednoczonych;

· wa?ne wojskowe prawo jazdy lub ID.

Lista dokumentów nie uznawanych jako dokumenty to?samooci:

· karta Public Aid;

· metalowe lub plastikowe karty Social Security;

· pozwolenie na po3ów ryb;

· karta ID z pracy;

· pozwolenie na bron;

· karty bankowe;

· karty biblioteczne;

· karty ID produkowane komercyjnie.

Przepisy dotycz1ce wymagan wiekowych

Osoby w wieku od 15 do 17 lat mog1 uzyskaa pozwolenie na jazde szkoleniow1 pod kontrol1 (Instruction Permit) pod warunkiem ukonczenia kursu na prawo jazdy w akredytowanej szkole nauki jazdy i uzyskania "blue slip", przejocia badania wzroku i zdania pisemnego egzaminu na prawo jazdy. Nauka teoretyczna na kursie obejmuje 30 godzin lekcyjnych i 6 godzin praktycznej nauki jazdy samochodem. Egzamin pisemny na prawo jazdy mo?na zdawaa w zarówno jezyku angielskim jak i polskim. Instruction Permit jest wa?ny przez okres 12 miesiecy w przeci1gu których nale?y przyst1pia do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny z jazdy mo?na zdawaa trzy razy w przeci1gu 12 miesiecy od daty uiszczenia op3aty za egzamin.

Minimaln1 granic1 wieku do uzyskania prawa jazdy jest 16 lat. Osoby w wieku od 16 do 17 przed przyst1pieniem do egzaminu praktycznego na prawo jazdy musz1 przedstawia wy?ej wymieniony "blue slip", pozwolenie na jazde szkoleniow1 pod nadzorem (Instruction Permit), oraz pisemne zaowiadczenie potwierdzaj1ce odbycie 25 godzin jazdy szkoleniowej pod nadzorem rodziców, opiekunów prawnych lub innych uprawnionych osób.

Osoby w wieku powy?ej 18 lat mog1 ubiegaa sie o prawo jazdy bez koniecznooci uczeszczania na kurs prawa jazdy.

Osoby staraj1ce sie o duplikat prawa jazdy musz1 tak?e przedstawia w/w trzy dokumenty potwierdzaj1ce ich to?samooa.

Op3aty za prawo jazdy

Pozwolenie na jazde szkoleniow1 pod nadzorem

(Instruction Permit) $20

Prawo jazdy $10

Zawodowe prawo jazdy CDL $40

Prawo jazdy zawodowe z ograniczeniami $20

Pozwolenie na prowadzenie autobusu $4

Prawo jazdy dla osób w wieku od 18-20 lat $5

Prawo jazdy dla osób w wieku od 69-80 lat $5

Prawo jazdy dla osób w wieku od 81-86 lat $2

Prawo jazdy dla osób w wieku od 87 lub wiecej $0

Duplikat lub zmiany w prawie jazdy $5

Duplikat lub zmiany w prawie jazdy dla osób

powy?ej 60 roku ?ycia lub w przypadku kradzie?y

(wymagany raport policyjny) $0

Dodanie nowej kategorii (oprócz CDL) $5

Prawo jazdy kategorii M lub L (oryginalne lub

przed3u?enie) $5

Karta ID wa?na na 5 lat $4

Karta ID dla osób powy?ej 65 roku ?ycia $0

Karta ID dla inwalidów $0

Kategorie prawa jazdy

· Kategoria A obejmuje wszystkie pojazdy wraz przyczepami o wadze ca3kowitej 26,001 funtów z przyczep1 nie przekraczaj1c1 ca3kowitej wagi 10,000 funtów, oprócz motocykli i motorowerów.

· Kategoria B obejmuje samochody pojedyncze o wadze ni?szej ni? 26,001 funtów z przyczep1 nie przekraczaj1c1 10,000 funtów, oprócz motocykli i motorowerów.

· Kategoria C obejmuje wszystkie pojazdy o wadze ca3kowitej pomiedzy 16,000, a 26,001 funtów z przyczep1 nie przekraczaj1c1 10,000 funtów lub pojazdy przeznaczone do przewozu 16 pasa?erów (31cznie z kierowc1), oprócz motocykli i motorowerów.

· Kategoria D obejmuje wszystkie pojazdy o wadze ca3kowitej poni?ej 16,000 funtów oprócz samochodów wymagaj1cych kategrorii A, B, C, L lub M.

· Kategoria L obejmuje wszystkie motocykle o silniku o pojemnooci nie przekraczaj1cej 150 cm3.

· Kategoria M obejmuje wszystkie motocykle i motorowery.

· Wszystkie pojazdy do przewozu powy?ej 16 pasa?erów lub materia3ów niebezpiecznych wymagaj1 zawodowego prawa jazdy CDL.

Inne rodzaje prawa jazdy

RESTRICTED CDL

Zawodowe prawo jazdy dla pracowników sezonowych zatrudnionych lub owiadcz1cych us3ugi dla rolnictwa.

PROBATIONARY LICENSE

Warunkowe prawo jazdy wydawane na okres zawieszenia prawa jazdy po ukonczeniu Defensive Driving Course oferowanego przez National Safety Council.

RESTRICTED LOCAL DRIVER'S LICENSE

Prawo jazdy wydawane w ma3ych miejscowoociach do 3,500 liczby mieszkanców, upowa?niaj1ce do prowadzenia pojazdów osobowych w okreolonych rejonach.

Pozwolenia specjalne na prowadzenie pojazdów

Osoby, których prawo jazdy zosta3o odebrane lub zawieszone mog1 uzyskaa specjalne pozwolenia na prowadzenia.

RESTRICTED DRIVING PERMIT

Pozwolenie na prowadzenie pojazdów na okreolonych trasach i w okreolonych godzinach umo?liwiaj1ce dojazd do pracy, szko3y lub lekarza czy apteki. Nie dotyczy motocyklistów poni?ej 16 roku ?ycia.

JUDICIAL DRIVING PERMIT

Pozwolenie na prowadzenie pojazdów wydawane na polecenie s1du, wydawane kierowcom zatrzymanym po raz pierwszy za jazde pod wp3ywem alkoholu lub orodków odurzaj1cych. Pozwolenie to ma takie same ograniczenia co Restricted Driving Permit.

OCCUPATIONAL DRIVING PERMIT

Pozwolenie na prowadzenie pojazdów wydawane kierowcom zawodowym, których prawo jazdy zosta3o zawieszone za trzy wykroczenia drogowe. Pozwolenie to jest wa?ne tylko do wykonywania zawodu. Aby uzyskaa takie pozwolenie nale?y udowodnia, ?e prowadzenie samochodu stanowi jedyne Yród3o utrzymania.

FAMILY FINANCIAL

RESPONSIBILITY DRIVING PERMIT

Pozwolenie to jest wydawane na polecenie s1du kierowcom, których prawo jazdy zosta3o zawieszone za niep3acenie alimentów.

W niektórych sytuacjach takich jak niedawna przeprowadzka lub pobyt tymczasowy w stanie Illinois pozwolenie tego typu upowa?nia do prowadzenia pojazdów przez okres 90 dni. Nale?y jednak bya w posiadaniu wa?nego prawa jazdy wydanego w innym stanie lub kraju.

Dok3adna lista w/w sytuacji, przepisy i znaki ruchu drogowego, a tak?e inne informacje na temat uzyskania prawa jazdy mo?na uzyskaa w biurach Sekretarza Stanu.

Specjalne materia3y wraz z przyk3adowymi pytaniami w jezyku polskim i angielskim mo?na uzyskaa bezp3atnie w ka?dym biurze wydaj1cym prawa jazdy.

Adresy biur Sekretarza Stanu:

· Downtown - 100 W. Randolph, Chicago

· North - 5401 N. Elston Ave., Chicago

· West - 5301 W. Lexington Ave., Chicago

· South - 9901 Martin Luther Drive, Chicago

· 570 W. 209th St., Chicago Heights

· 9337 Golf Rd., Niles

· 1227 Golf Rd. Schaumburg

· 14434 S. Pulaski, Midlothian

· 244 S. Waukegan Rd., Deerfield

· 101 Wolf Rd., Hillside

· 7200 W. 48th Str. Bridgeview

Pod tym telefonem mo?na wys3uchaa informacji na temat godzin i dni otwarcia oraz dojazdu do danego biura (312) 793-1010

Udostepnij swoim znajomym:

Disqus